top of page

ביום אחד הכל קרה דודי מת

יצאה לה הנשמה מליבו יום זה

צריכים חבריו להודות לו על מאמציו

רשעים היינו בתפילתינו ועל כך עונשנו

שנוכל כולנו לנקות מחשבות רעות עליו (על הקב``ה)

נוכל להחזירו לחיים עוד כמה ימים בביאת המשיח

ויום זה יגאלינו יעיר שמואל דן לחיים

יכולנו להצילו בתפילות ובמעשים טובים

כולנו יכולנו אך יש ילדים טובים ורעים בעולם שבו אנו חיים

ונוכל לשפר התנהגותנו תמיד ונוכל להביא רק משיח עלינו

bottom of page