top of page

שמות רבים יש לו לריבון העולמים, אין הם מעידים על ריבוי ישויות אלא על דרכי ההתגלות המשתנים מעת לעת. פעם בדרך הטבע, פעם מידת הרחמים ופעם מידת הדין.כאשר משה שואל את ריבון העולם מה שמו, הקב"ה משיב "אהיה אשא אהיה". שמי אתה מבקש לדעת, לפי מעשי אני נקרא. פעמים אני נקרא אלוקים, פעמים י- ק –ו –ק ופעמים אדושם צבאות.הגמרא, על תפילת חנה בתחילת ספר שמואל שה' יפקוד אותה אומרת: "ריבון של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעינך שתיתן לי בן אחד?" מדרש זה מאיר את פשר הכינוי "צבאות" במשמעות של מלך עליון שכל צבא השמים כולם עושים דברו. רמז נוסף, בפרשת וארא כתוב "הוצאתי את צבאות-את עמי בני ישראל מארץ מצרים". ובפרשה שאחריה ,"ויהי מעצם היום הזה ויוצא כל צבאות ה' מארץ מצרים". רואים אנו, שבני ישראל מכונים צבאות ה' ועל שמם נקרא ה' צבאות כדברי דוד לגוליית "אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנוכי בא אליך בשם ה" .במזמור כד' בתהילים נאמר " שאו שערים ראשיכם והינשא פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד מי זה מלך הכבוד ה' עיזוז וגיבור ה' גיבור מלחמה – ה' צבאות הוא מלך הכבוד". המפתח הוא ה' צבאות ישראל הנכנס לשערי ההיכל עם כל צבאו. זהו כבודו, וזהו תהילתו.דורות רבית של לוחמים מקדשי ה' כמו דוד המלך, מתתיהו ובניו, רבי עקיבא , קדושי השואה והחלוצים שלחמו להקמת המדינה וגם אלו הקדושים שנפלו במלחמת חומת מגן בשמירת אדמתינו שמעשי גבורתם יעברו לספרי ההיסטוריה של עמינו. ביסורים, כרוכה הסתלקותה של הנשמה מהגוף ביחס עולה לשובל של כאב שהיא משאירה אחריה. אני פונה אליך בני שמואל דן – אני בטוחה שנישמתך מרחפת כעת מעלינו. מובן לי, שייסוריך היו רבים כל כך כמו הצלקות העמוקות שלנו. אנחנו היום מתמודדים כל רגע באיך לחיות בלעדיך, ובעיקר איך ומה לעשות לעילוי נשמתך הזכה, תהליך זה לא נפסיק לעולם כפי שהצלקות שלנו לעולם לא יגלידו.שמואל דן- זו היתה שנה קשה, שנה שבה השתדלנו יום יום ללמוד איך היית רוצה שנתנהג. אולי אתה מאוכזב מחולשותינו, מזה שאנו לפעמים נשברים ובוכים. אני יודעת שטוב לך- זה המסר שקיבלנו מכל אלו שבאת אליהם בחלום אבל בחושים המוגבלים שלי, איני מבינה את דרכיו הנסתרות של האל, גם אם אני מקבלת אותם ורק בעזרת התמיכה המשפחתית והסובבים אותנו אנחנו מצליחים לא לאבד את השפיות.מי יתן שה' יתברך יביא בדורינו את ביאת משיח צידקינו והשלום המיוחל לכל בני ישראל. 

bottom of page