top of page

בראשית דברי, עלי להודות לכם, שפעם נוספת מלווים אותנו בלי לשכוח את שמואל דן וזה מצדיק את המילים שארצה להגיד היום –מילים על אהבת ישראל.

המשמעות האמיתית של אהבת ישראל, היא לאהוב את היהודי כפי שהוא, על מעלותיו ובעיקר על מגרעותיו למרות שאולי הן מפריעות לנו במידה זו או אחרת. אהבת ישראל אמיתית היא אהבה בלתי תלויה. אמר רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה". כאשר אנו אוהבים אדם משום שהוא מתייחס אלינו בחביבות ובהערכה אין זה ביטוי אמיתי של אהבת ישראל, כאשר אנו רוחשים חיבה לאדם בגלל חוכמתו, עדיין לא הגענו לקיום מצוה זו - ואהבת לרעך כמוך, במלואה. גם אם אוהבים אדם בגלל מעשיו הטובים, עדיין איננו אוהבים את האדם אלא במידה מסויימת המראה אהבה לעצמינו כי סך הכל אנו מרגישים טוב עם אלו שמראים לנו חיבה או שעושים לנו מעשים טובים.

אהבת ישראל אמיתית היא לפי דעתי אהבה ליהודי על אף מעלותיו ובעיקר על אף מגרעותיו. האהבה צריכה לנבוע מהביטוי כ ו ל נ ו  א ח י ם ואז הביטוי לא יהיה מליצה אלא הִימַצְאוּת נשמתו של כל אחד מאיתנו כתא אחד בגוף הגדול של עם ישראל, שהיא חלק מנשמה אחת גדולה שהתפצלה לגופים רבים. לפיכך, לא צריכה להיות משמעות לעובדה שהיהודי האחר איננו תמיד לפי רוחינו גם אם הוא לוקה בפגמים ובמגרעות. אפילו יהיו פגמיו רבים, אין זו סיבה מצדיקה לסייג את אהבתינו כלפיו כי אם אדרבא עלינו להשתדל לתקנו מתוך אהבה, כפי שאב מתקן ומחנך את בנו, בחיבה ובסבלנות. חלילה לנו להניח את ידינו ולהתייאש מיהודי יהיה מי שיהיה. זה צ ו  ה ש עה.

אמת, אין זה קל להחדיר לעצמינו גישה זו העומדת בניגוד גמור לדרך התגובה הטבעית והספונטנית שלנו, אולם הדרך הבטוחה שבאמצעותה נתרגל לאהבת ישראל, היא לשמור על המילים שאנו מוצאים מפינו ולכבד את הזולת בלי לפגוע בו. חשיבותה של מצווה זו בימינו מובנת היטב לאור החורבן והגלות שנגררנו אליהם בגלל שינאת חינם, מכאן שאם ברצוננו לזכות בגאולה עלינו לטפח אהבת חינם ולאהוב כל יהודי אף אם הוא אינו ראוי לכך.

רק לפני כשבועיים, קראנו בהגדה של פסח את הפסוקים המדברים כנגד ארבעת הבנים: אחד חכם אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, ולמדנו שיש לדבר לכל אחד מהם בשפה המובנת לו כי בכל אחד ואחד מאיתנו יש מהבן החכם, הבן הרשע, הבן התם והבן שלא יודע לשאול, כל אחד מהם הוא בעצם אנחנו עצמנו.

כבוד והבנה יִתְפָּרְשוּ כאהבת ישראל אני פה, שמואל דן מנסה לפרש את צוואתך שלך. אתה אהבת כל אחד ואחד ללא תנאי. לבך היה כה רחב, שהצלחת לאהוב את הדומים לך והשונים ממך. אהבת את כולם כיבדת את כולם, את כל אחד כיחיד ואת כל אחד כחלק מהעם. מעל הכל שמואל דן, אהבת את המולדת בה גדלת. באהבתך את כולם, בישמת את הסובבים אותך במשך כ"ז השנים שחיית איתנו.

הטעם הטוב ממך נשאר גם לאחר שנשמתך הסתלקה מאיתנו כדי להתאחד עם צרור הנשמות הטהורות שסיימו את תיקונם ונמצאים בעולם האמת הנצחית כדי לחזור במלוא העוצמה כאשר נגיע למחר הנפלא שיוכתר בביאת משיח צדקינו.

bottom of page