top of page

 

ואני, המקודשת הראשונה נותרתי בודדה מול אותה אחת ויחידה שכנראה מעולם לא היה לי סיכוי נגדה. כי אותה אחת, אחרת, אהובה מכל היתה רקועה בנפשו פנימה עוד מיום היוולדו. והוא קידש אותה ביום בו מסר נפשו למענה כי כך יעשה כל אדם אוהב עבור אהובתו. ואני יודעת ומאמינה שלו אני הייתי בסכנה כמו המדינה, כמו המולדת, דני ללא היסוס היה מקריב נפשו גם למעני.

                                                                                                                             עינב

 

 

bottom of page