top of page

 

הרב עזרא יצחייק, רב בית הכנסת "אהבה ואחוה" חולון

ניחום אבלים על הקדוש שמואל דן מייזליש ה"יד 


שמואל דן מייזליש הי"ד נהרג על קידוש ה', כי כל הנהרג על הגנת עם ישראל נקרא מת על קידוש ה'.מי שמת על קידוש ה' מעלתו גבוהה עד כדי שאין לנו הבנה והשגה למעלת הגדולה אשר זכה להגיע עדיה.המלאך "המגיד" אשר היה לומד עם מרן "הבית יוסף" אמר לו: אם תהיה לך זכות תמות על קידוש ה'.


אני יושבים בקרב המשפחה הנכבדה המתאבלת וכולנו כואבים את גודל האסון. אדם צעיר לימים רק בן ז"ך שנים, אשר לא זכה להעמיד תולדות וכבר כבה נרו ונקפד פתיל חייו הקצר וכולנו תמהים: על מה עשה ה` ככה? מה חרי האף הגדול הזה?
אילו זכינו והיו לנו נביאים או בעלי רוח הקדש, היו מגלים לנו חשבונות שמים אבל, לא זכינו ולכן נתבונן בפסוקים הקדושים על פי ביאורם של גדולי הדור.


בתהילים פרק ל"ו נאמר: "צדקתך כהררי אל, משפטיך תהום רבה..." כאשר ה' מטיב לאדם: נותן לו אישה, ילדים, בריאות ופרנסה, זה דבר ברור ומובן כמו ההרים שהם גלויים וברורים לעין כל.
אני עומדים תמהים ולא מבינים מדוע קרה כך? ועל כך נאמר "משפטיך תהום רבה", שמשפט ה` הוא כמו תהום שאין לראות את תחתיתה מגודל עומקה.


הגמרא במסכת מועד קטן [כח.]: מדוע נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתת הצדיקים מכפרת. גרסא אחרת: מה פרה אדומה חוק, אף מיתת הצדיקים חוק, זאת אומרת שכמו שפרה אדומה אין אדם יודע טעמה, ואי אפשר לשכל להבין סודותיה, כך מיתת הצדיקים היא חוק ואי אפשר לנו להבין מדוע נפטרים הצדיקים בצורה כל-כך טראגית ובגיל כה צעיר. ברם, יש לזכור שרק לנו זה חוק בלי הבנה, בלי טעם ובלי הסבר, דרכי ה` נסתרות ומי יידע חשבונותיו ואילו היו לנו נביאים או אנשים בעלי רוח הקודש שעליהם נאמר : "סוד ה' ליראיו" היינו מבינים את הסיבה לפטירת הצדיקים.


בתהילים פרק פ"א נאמר: "כי חק לישראל הוא, משפט לאלוקי יעקב" אני אין לנו אלא החוק, משפט לאלוקי יעקב לה' החשבון ההסבר והטעם לכל פעולה בעולם הזה, אולם מעינינו הדבאים נסתרים.
ממשיך דוד ואומר "עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים" : אם ברצונך לקבל עדות, הרי היא מיסף: יוסף, נער צדיק וקדוש שלמד תורה מיעקב אביו ופתאום בגיל שבע עשרה נגזל מחיק אביו ונמכר לעבד, ישב בבית הסוהר שתים עשרה שנה ובודאי כל מי ששמע תמה: מדוע אירע לו כך? מה פשעו? מה חטאו?
אולם לאחר שהורם על ועלה לגדולה ומלכות, כבר הבינו כולם ש "מאשפות ירים אביון".


הרה"ג  ר' יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת "פורת יוסף", המשיל את הדבר למספר אנשים הנוסעים מחולון לת"א וכל אחד שילם 5 ש"ח. והנה אחד מהם מתעתד לרדת לאחר 4 תחנות בלבד. אמרו לו: הרי שילמת מחיר מלא, מדוע לא תיסע עד ת"א? ענה להם: אני עובד כאן, וכי רצונכם שאסע לת"א כאשר כל תכלית נסיעתי להגיע עד כאן ולא יותר?
כך הוא הדבר ביציאת האדם מהעולם. לכל אדם קבע ה` יתברך תחנה סופית בה עליו לצאת מהעולם ובה השלים את תכליתו.


כל אדם שואף להנחיל נחלה לבניו אחריו, והנה הקדוש שמואל דן לכאורה לא זכה לבנים להם ינחיל... אולם בתפילת "אל מלא רחמים" הנאמרת על הנפטרים, אומרים בסופה "ה' הוא נחלתו" זאת אומרת אל לנו להעצב על כך שנפטר ללא נחלה כי ה' הוא נחלתו, ובוודאי נשמתו צרורה בצרור החיים.


 


יהי רצון שנזכה בקרוב לתחיית המתים, ביאת משיח צדקנו, ולבניין בית תפארתנו
ויקויים בנו מקרא שכתוב "הקיצו ורננו שוכני עפר" אמן.

bottom of page